PHẦN MỀM SÁT HẠCH VÀ QUẢN TRỊ MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG V2.0.0

1. Phần mềm sát hạch mô phỏng:

Link download phiên bản 64-bit (x64)

https://drive.google.com/file/d/1NVajGWFMswSKiNB_qcGp1nuqUpkZ0htH/view?usp=sharing

https://www.mophonggiaothong.com/PMMP/SatHachMoPhong/SatHachMoPhongSetup_v200_x64.rar

Link download phiên bản 32-bit (x86)

https://drive.google.com/file/d/12LVzKt8FQoB5gHtU31yUhSM4QJtJKnrX/view?usp=sharing

https://www.mophonggiaothong.com/PMMP/SatHachMoPhong/SatHachMoPhongSetup_v200_x86.rar

 

2a. Phần mềm quản trị mô phỏng:

Link download bộ update (dành cho máy chủ đã cài đặt sẵn phần mềm Quản trị V1.2.3)

Bộ update phiên bản 64-bit: https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/UpdateQuanTri_v2.0.0_x64.rar

Bộ update phiên bản 32-bit

https://mophonggiaothong.com/PMMP_upload/QuanTriMoPhong/V2.0.0/UpdateQuanTri_v2.0.0_x86.rar

3. Hướng dẫn update phần mềm QUẢN TRỊ từ phiên bản V1.2.3 lên phiên bản V2.0.0

Bước 1: Tải xuống và giải nén các file cập nhật UpdateQuanTri_v2.0.0

Bước 2: Sao lưu cơ sở dữ liệu, sau đó tắt chương trình Quản Trị mô phỏng (nếu đang chạy)

Bước 3: Sao chép và ghi đè các tập tin sau

File QuanTriMoPhong.exe, lc4 vào thư mục đã cài đặt phần mền quản trị
Copy file tss04.lrxml, tss04_new.lrxml, 32b_v3.lrxml vào thưc mục reportTemplate trong thư mục đã cài đặt phần mềm Quản trị

 

Mật khẩu giải nén: mophonggiaothong2024

NGUỒN: CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

(nếu bạn là học viên Tiến Bộ, hãy vào trang tài liệu, để tải các phần mềm

học Luật GTĐB và Mô phỏng đã được biên soạn theo chương trình đào tạo của Nhà trường)

phone-icon
facebook-icon
zalo-icon